פרטיות


מדיניות פרטיות ושימוש במידע הנמסר על ידי הנרשם

מדיניות הפרטיות העדכנית של ICX מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום, השימוש והתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ, לנרשם לחזור ולקרא מעת לעת את מסמך מדניות הפרטיות.

א. הגולש ו/או באמצעות מייל או טלפון מתבקש במעמד הפניה ומילוי הטפסים המקוונים ובכלל זה טפסים ידניים הנשלחים בפקס, ב-SMS, למסור את פרטיו כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, כתובת הארגון, טלפונים נייחים וניידים, וכן אמצעי קשר נוספים ככול שנדרשים. 


ב. במקרה שממלא הטופס הינו צד שלישי העושה זאת בשם נרשם אחר, הוא מאשר ומצהיר במעמד הרישום כי קיבל את הסכמתו המפורשת של הנרשם למסירת פרטיו וכי הוא הביא לידיעתו את תנאי הרישום ומדיניות הפרטיות של ICX.


ג. מסירת הפרטים הנ"ל על ידי הגולש/הנרשם או מי מטעמו מעידה על הסכמתו המפורשת לכך ש- ICX רשאי להשתמש במידע שניתן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לשליחת פרסומים, דברי פרסומת כמשמעותם בהוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, להעביר מידע אודותיו, לנותני חסות, למציגים בתערוכות, לצדדים שלישיים, ולבצע שירותי דיוור וכן לשליחת פרסומים ומידע.


ד. הנרשם יוכל לבטל בכל עת את הסכמתו זו ולהודיע ל-ICX ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: office@onespace.co.il, בפקס למספר: 03-6949500 או ב-SMS למספר:

054-6432201.


ה. אין חובה או חוק המחייבים את הנרשם למסור את פרטיו ו/או כל מידע שהוא ל-ICX,  אולם ללא עשותו כן, רשאית-ICX שלא לבצע את רישומו ו/או את השתתפותו בכנס/בתערוכה ו/או לחסום את גלישתו באתר.
מאגר מידע, מסירת מידע לצד שלישי ואבטחת מידע

א. ICX אוסף ומתעד מידע על האופן שבו נרשמים/גולשים משתתפים כנסים, בתערוכות או גולשים באתר כגון סוגי הכנסים/תערוכות, עמודים שקראו, כתובות (IP Address) מהם גלשו לאתר או נרשמו לכנסים ועוד.


ב. הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים באתר, כמו כן התיעוד המפורט בסעיף 1, יישמרו במאגר המידע של ICX.


ג. השימוש בנתונים אלה, וכן הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים בעת הרישום ומילוי הטפסים, ייעשו בהתאם למדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין וזאת במטרה לאפשר לICX-  לשלוח אל הנרשמים/הגולשים מפעם לפעם בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, פרסומים/הודעות/ בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, ו/או הטלפון הנייד, מידע בדבר שירותיה ומוצריה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, וכן לצורך שירותי דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981


ד. ICX עשוי להעביר או לשתף נתונים אלו עם נותני חסויות, מציגים בתערוכות ומרצים כמו כן, ICX יהיה רשאי להעביר את פרטי נרשמים/גולשים לרבות המידע שנאסף על הכנסים בהם השתתפו, או עמודים בהם גלשו לחברות או לארגונים אחרים הקשורים עמו בהסכמי שיתוף פעולה, ובלבד ש-ICX יחייב אותם לפעול במידע שיקבלו רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ו/או על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.


ה. ICX מנהל נהלים והגנות לאבטחת המידע של מערכות המחשב שלו ופועל לחסום חדירות של גורמים בלתי-מורשים לשרתיה. ICX אינה מתחייבת שאתריה ו/או מחשביה יהיו מוגנים באופן מוחלט מכניסות בלתי מורשות או ובכלל זה גישה בלתי-מורשית למידע שהוזן על ידי נרשמים/גולשים באתר.